Softicon oprogramowanie ERP enova365

Projekty UE

Softicon Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Tytuł Projektu:

Dostawa sprzętu, oprogramowania, wdrożeń i szkoleń celem stworzenia jednolitego i centralnego systemu informatycznego dla firmy Softicon Sp. z o.o.” nr RPWM.01.04.03-28-0006/18-00 realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Poddziałanie:  RPWM.01.04.03 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP.

 

Opis Projektu:

Podstawowym celem projektu jest stworzenie jednolitego i centralnego systemu informatycznego Zamawiającego. Wdrożony system ma przede wszystkim pozwolić na rejestrację i nadzorowanie wszystkich kluczowych procesów Zamawiającego z wykorzystaniem zintegrowanych i dedykowanych narzędzi informatycznych.

 

Całkowita wartość projektu: 858 733,82 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 566 322,25 zł