Author: softicon

Softicon Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł Projektu:

Dostawa sprzętu, oprogramowania, wdrożeń i szkoleń celem stworzenia jednolitego i centralnego systemu informatycznego dla firmy Softicon Sp. z o.o.” nr RPWM.01.04.03-28-0006/18-00 realizowanego w ramach: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Poddziałanie:  RPWM.01.04.03 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP.

Opis Projektu:

Podstawowym celem projektu jest stworzenie jednolitego i centralnego systemu informatycznego Zamawiającego. Wdrożony system ma przede wszystkim pozwolić na rejestrację i nadzorowanie wszystkich kluczowych procesów Zamawiającego z wykorzystaniem zintegrowanych i dedykowanych narzędzi informatycznych.

Całkowita wartość projektu: 858 733,82 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 566 322,25 zł

 

Poniżej linku do filmu prezentującego split payment w enova365:

https://vimeo.com/enova365/review/275806568/33588ebdaf

 

 

Przygotuj się na zmiany w przepisach w 2018 r już dziś :

JPK, RODO, split payment w enova365

 (więcej…)

Zapraszamy do pobierania i testów w pracy poza biurem 🙂